За нас

ПОДЕМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е инвестиционно-строителна, инженерингова и проектантска компания, създадена през 1990 година. Дружеството е с над 20-годишна дейност в областта на инвестициите, проектирането, реконструкцията, ремонта и строителството на жилищни, обществени, промишлени, търговски и административно-стопански сгради.

От 1990 г., ПОДЕМИНЖЕНЕРИНГ реализира проекти в качеството си на инвеститор, проектант и строител. Тези дейности осъществяваме съвместно с други две дъщерни дружества на ПОДЕМИНЖЕНЕРИНГ, формиращи групата „ПОДЕМ”.

През 1993 година създадохме дружеството ПОДЕМ КОНСУЛТ ООД с основен предмет на дейност консултации по управленски, финансови и стопанско-икономически въпроси, сделки и проекти, анализи и експертни оценки на инвестиционни проекти, проектиране на жилищни, вилни, стопански, обществени и други сгради и обекти.

Пак през 1993 година към групата на „ПОДЕМ” създадохме и дружеството БАНК ХАЙ СИС ООД с предмет на дейност - софтуер, компютърни системи, инженеринг, внедряване, структурни системи и инсталации, а днес предмета на дейност е: проучване, анализи, консултации, експертизи и услуги на финансови и други институции, отдаване и получаване под наем на дълготрайни материални активи.

ПОДЕМИНЖЕНЕРИНГ, както и цялата група „ПОДЕМ” се управлява от съдружници и компетентни специалисти, които имат дългогодишен професионален опит в страната и чужбина в областта на проектирането, строителството и организирането на цялостния инвестиционен процес.

ПОДЕМИНЖЕНЕРИНГ разполага с активи от сгради, офиси, магазини и гаражи; със собствена производствена материална база, състояща се от тежко и лекотоварни транспортни средства, строителни машини, оборудване, инвентар и съоръжения за изпълнение на строителството и контрола на качеството; със съвременни компютърни системи и софтуер за проектиране.