За нас

ПОДЕМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е инвестиционно-строителна, инженерингова и проектантска компания, създадена през 1990 година. Дружеството е с над 34-годишна дейност в областта на инвестициите, проектирането, реконструкцията, ремонта и строителството на жилищни, обществени, промишлени, търговски и административно-стопански сгради.

От 1990 г., ПОДЕМИНЖЕНЕРИНГ реализира проекти в качеството си на инвеститор, проектант и строител. Тези дейности осъществяваме съвместно с други две дъщерни дружества на ПОДЕМИНЖЕНЕРИНГ, формиращи групата „ПОДЕМ”.

През 1993 година създадохме дружеството ПОДЕМ КОНСУЛТ ООД с основен предмет на дейност консултации по управленски, финансови и стопанско-икономически въпроси, сделки и проекти, анализи и експертни оценки на инвестиционни проекти, проектиране на жилищни, вилни, стопански, обществени и други сгради и обекти.

С течение на времето, дейността ни се разрасна до степен, в която дружеството започна да взема дейно участие, не само в проектирането и изграждането на даден обект, но и в процеса на поддръжка и пазарна реализация след като продуктът бъде въведен в експлоатация. Така през 2016 година се появи и ПОДЕМ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД, част от групата „ПОДЕМ“.

„ПОДЕМ” се управлява от съдружници и компетентни специалисти, които имат дългогодишен професионален опит в страната и чужбина в областта на проектирането, строителството и организирането на цялостния инвестиционен процес.

Дружеството разполага с активи от сгради, офиси, магазини и гаражи; със собствена производствена материална база, състояща се от тежко и лекотоварни транспортни средства, строителни машини, оборудване, инвентар и съоръжения за изпълнение на строителството и контрола на качеството; със съвременни компютърни системи и софтуер за проектиране.

Продаден
Свободен